آسانسور MRL (بدون موتورخانه)

اجرای پروژه MRL (آسانسور بدون موتورخانه) تونلی، 8 توقف و ظرفیت 8 نفر و سرعت 1 متر بر ثانیه