خیابان مطهری كرج

مشخصات پروژه:

6 توقف – تمام اتوماتیک – موتور ویتور – درب سماتیک – تابلو آرکل – ظرفیت 8 نفر