عظیمیه

مشخصات پروژه:  عظیمیه – ۷ توقف کششی – تمام اتومات – سرعت ۱متر بر ثانیه