مهرشهر 6

مشخصات پروژه: 6 توقف 6 نفره سیستم تعلیق 1/2 سرعت 1 متر بر ثانیه