پروژه دهقان ویلای دوم – کرج

مشخصات پروژه:

محل پروژه: کرج دهقان ویلای دوم

5 توقف – ظرفیت 8 نفر معادل 600 کیلوگرم

سرعت ۱متر بر ثانیه