پروژه سعادت آباد میدان كاج

مشخصات پروژه: 9 توقف MR

13 نقره

سرعت 1/6 متر بر ثانيه