پروژه ملارد کرج

مشخصات پروژه: 3 توقف 7 نفره هیدرولیک کششی