پروژه مهرشهر – جناب آقای آراسته

مشخصات پروژه: جناب آقای آراسته – مهرشهر
۲ دستگاه ۱۳ نفره
سرعت ۱ متر بر ثانیه
تعلیق ۲/۱
درب سماتیک ۱۱۰/۲۱۰