پروژه مهرشهر 5

مشخصات پروژه: جناب آقای ترابی
لوکیشن مهرشهر
8 توقف
سرعت 1 متر بر ثانیه
ظرفیت 13 نفر
دو درب تونلی