پروژه مهندس عطایی مقدم مهرشهر

مشخصات پروژه: 4 توقف 8 نفره هیدرولیک کششی